Animationer*

 • Animator: hanterar vilken animation som ska spelas

 • Animator controller: state machine som styr en animator

 • Animation clip: en specifik animation

Skapa animationer

 • Window->Animation->Animation

 • Skapa clip & addera Animator-komponent

 • Animera properties med keyframes

Kod

Animator

Play()

Spela upp en specifik namngiven animation.

GetComponent<Animator>().Play("WalkLeft");

SetTrigger(), SetBool(), SetFloat(), SetInteger()

runtimeAnimatorController

GetCurrentAnimatorClipInfo()

 • Get en array

AnimationClip

 • name

 • length

RuntimeAnimatorController

 • Klass som beskriver en AnimatorController

 • animationClips: read-only array.

  • Kan göras till List och sedan Find:as för att hitta specifikt clip

Last updated