Unity Events

Unity Events är en variation på samma designmönster som C# delegater. En händelse – en "event" – knyts till en eller flera metoder. Så när händelsen aktiveras, så körs alla metoder som kopplats till den.

Skillnaden mellan Events och delegater är att med Events sker anknytningen mellan händelse och metoder i första hand via Unity-editorns gränssnitt snarare än med kod.

Många system i Unity använder Events som ett sätt att bygga logik direkt i editorn. UI-systemet använder till exempel Events för att knyta knapptryck till metodanrop, utan att den som designar gränssnittet behöver skriva någon kod.

I editorn

Bilden ovan visar tre exempel på UnityEvents som visas i Unity-editorn. Det första eventet har ännu inga metoder kopplade till sig – listan är tom. Listan utökas genom knappen +.

För att koppla en metod till ett Event behövs tre eller fyra bitar information:

 • När eventet ska vara aktivt – normalt "Runtime only", alltså att eventet bara kan aktiveras när spelet körs.

 • Objektet som innehåller den komponent vars metod ska anropas.

 • Komponenten och metoden som ska anropas.

 • Eventuellt: en parameter som skickas in i metoden när den anropas.

Eventet "Normal Event" i exemplet anropar metoden SayHello på komponenten Hello, som i sin tur befinner sig i objektet TestObject.

Eventet "String Event" anropar istället metoden SaySomething, med parametern "What is Love?", på samma komponent (Hello) och samma objekt (TestObject).

Objektet behöver väljas först, därefter komponenten, metoden och det eventuella parametervärdet.

UnityEvent

UnityEvent är datatypen för unity events. För att använda den behöver man också inkludera UnityEngine.Events.

UnityEventTest.cs
using UnityEngine;
using UnityEngine.Events;

public class UnityEventTest : MonoBehaviour
{
 [SerializeField]
 UnityEvent jumpEvent;
}

Invoke()

Aktiverar eventet – det vill säga, kör alla metoder som knutits till det.

private void Update() {
 if (Input.GetAxisRaw("Jump") > 0)
 {
  jumpEvent.Invoke();
 }
}

AddListener()

Normalt används Unity-gränssnittet för att lägga till metoder som ska anropas när eventet aktiveras, men man kan också göra det i kod via AddListener().

private void Start() {
 jumpEvent.AddListener(Jump);
}

private void Jump()
{
 GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(Vector2.up * 1000);
}

UnityEvent<>

För att skapa events som skickar parametervärden till sina metoder, och vars metoder tar emot parametervärden, läggs parametrarnas datatyp till mellan < och >.

using UnityEngine;
using UnityEngine.Events;

public class UnityEventTest : MonoBehaviour
{
 [SerializeField]
 UnityEvent<int> powerUpEvent; // Man kan bara lägga till metoder som tar emot integers

 private void Start()
 {
  powerUpEvent.AddListener(PowerUp);
 }

 private void Update()
 {
  if (Input.GetAxisRaw("PowerUp") > 0)
  {
   powerUpEvent.Invoke(9001); // Kör alla metoder, skicka in 9001 som parametervärde
  }
 }

 private void PowerUp(int amount)
 {
  print("Powering up " + amount + "!");
 }
}

Last updated